Đục thủy tinh thể và các nguyên tắc cơ bản về phẫu thuật đường rạch nhỏ (MSICS)

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể: