Chụp ảnh bệnh Võng mạc – Đái tháo đường

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

  1. Mô tả và giải thích được cơ bản về bệnh Đái tháo đường
  2. Mô tả và giải thích được cơ bản bệnh Võng mạc – Đái tháo đường
  3. Nắm được chi tiết giải phẫu của võng mạc
  4. Mô tả được cách chụp ảnh đáy mắt chính xác
  5. Trình bày được nguyên tắc sàng lọc bệnh Võng mạc – Đái tháo đường