Cơ bản về Phẫu thuật Tán nhuyễn thể thủy tinh – Phaco

Sau khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Mô tả cách thực hiện khai thác bệnh sử và khám bệnh cho bệnh nhân đục thủy tinh thể một cách đầy đủ, bao gồm chụp siêu âm A-scan, đánh giá trước phẫu thuật và chuẩn bị cho bệnh nhân
  • Liệt kê các bước và kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh, bao gồm cả đặt kính nội nhãn
  • Mô tả việc chăm sóc sau phẫu thuật cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, bao gồm theo dõi các biến chứng và kỹ thuật giao tiếp với bệnh nhân một cách phù hợp.