Bài giảng: Đánh giá đầu thị thần kinh trong Glaucoma

Bài giảng này nhằm mô tả các bước cơ bản trong việc khám và đánh giá đầu thần kinh thị một cách hệ thống trong bệnh lý glaucoma. Việc đánh giá đầu thị thần kinh một cách chính xác trên lâm sàng đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý này.

Giảng viên: Bác sĩ CKII Huỳnh Võ Mai Quyên – Khoa Glaucoma, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh

Tải xuống bài trình bày:

PDFMarch 16, 2022

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment