Bài giảng: Nhãn áp và Nhãn áp đích trong điều trị Glôcôm

Bài giảng trực tuyến sẽ thảo luận về Nhãn áp và vai trò của nhãn áp trong bệnh Glôcôm bằng chứng dựa trên các thực nghiệm lâm sàng. Đồng thời đề cập đến Nhãn áp đích, nguyên tắc thiết lập nhãn áp đích. Việc theo dõi và điều chỉnh và các ví dụ minh họa.

Tên Giảng viên: TS.BS. Đỗ Tấn – Bệnh viện Mắt Trung ương

3 thoughts on “Bài giảng: Nhãn áp và Nhãn áp đích trong điều trị Glôcôm”

  • Hello Murtaza Ali,

   If you attend a live Cybersight webinar for at least 80% of the scheduled time, and you have a Cybersight account, you will automatically receive a certificate of attendance 24 hours after the webinar ends.

   Please email us at [email protected] with any other questions you may have.

   Reply

Leave a Comment