Bộ công cụ Đánh giá Chương trình Đào tạo Nội trú

Suốt 40 năm qua, Tổ chức Orbis đã nỗ lực hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín trên toàn thế giới để hỗ trợ và nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ bác sĩ nội trú.

Tài liệu này được thiết kế cho các cơ sở đào tạo, hướng dẫn các cơ sở này xác định những khoảng trống, trong đó có cả cơ hội, của các chương trình đào tạo nội trú hiện có và mong muốn các cơ sở đào tạo cam kết liên tục phát triển cũng như cải tiến hệ thống để đào tạo thành công thế hệ giảng viên trong tương lai. Các năng lực được phát triển bởi Hội đồng Công nhận Giáo dục Y khoa Sau đại học (Accreditation Council for Graduate Medical Education, ACGME) được tích hợp vào công cụ đánh giá như là kim chỉ nam cho các yếu tố cần đầu tư và nguồn lực để tăng cường các chương trình nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên.

Tải xuống Bộ công cụ Đánh giá Chương trình Đào tạo Nội trú

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment