Quiz: Glôcôm thứ phát với các bất thường ở bán phần trước

Glôcôm thứ phát có thể liên quan đến các bất thường ở bán phần trước từ nhẹ đến nặng. Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ xem xét một trong những mối liên quan thú vị hơn nhưng lại chưa được hiểu rõ.

Tác giả: B.S. Malik Kahook

Leave a Comment