Quiz: Giảm thị lực trong vài tháng

Bệnh nhân nữ 56 tuổi nhận thấy thị lựcmắt trái bị giảm trong vài tháng nay. Thị lực mắt phải 20/20 (6/6), mắt trái 20/60 (6/18) tổn thương đồng tử hướng tâm tương đối bên trái. Đáy mắt của bệnh nhân như dưới đây

TYK 525 FI

 

Leave a Comment