Quiz: Nhìn hình bị run và nghiêng

Bệnh nhân nam, 26 tuổi, đến khám vì tình trạng nhiễu loạn th giác từng lúc, bệnh nhân tả nhìn bị rung nghiêng”. Triệu chứng này xảy ra kng đều, dao động từ tng xuyên mỗi ngày đến đôi khi chỉ vài lần mỗi tuần tng kéo dài từ vài giây đến vài phút. Thlực chưa chỉnh kính 20/25 (8/10) mỗi mắt. Vận nhãn bình thưng chỉ thấy tình trạng lác/ n ngoài nhỏ khi bệnh nhân nhìn gần. Bạn nghĩ vấn đề gì đang xảy ra? 

 

Leave a Comment