Quiz: Tủa sau giác mạc

Bệnh sử: Bạn đang khám cho một bệnh nhân tuổi trung niên nghi ngờ glôcôm và tìm thấy những tủa nhỏ hình sao trên toàn giác mạc.

Leave a Comment