Quiz: Sử dụng trí tuệ nhân (AI) tạo chẩn đoán glôcôm

Bệnh nhân nam 18 tuổi đến vì nghi ngờ glôcôm. Khám thấy nhãn áp bình thường, mắt phải 18 mmHg và mắt trái 17 mmHg, tỷ lệ C/D được ghi nhận là bất thường, C/D =0,6 ở mỗi mắt trên khám lâm sàng. Để đánh giá thêm các đĩa thị này, bạn sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để đánh giá các ảnh chụp đáy mắt.

Leave a Comment