Илтгэл: Глаукомын эмчилгээний сүүлийн үеийн чиг хандлагууд

Глаукомын эмчилгээний сүүлийн үеийн чиг хандлага, тактикийн талаар Гэрэл эмнэлгийн нүдний эмч Ц.Мөнхтуяа тайлбарлана.

Илтгэгч: Ц.Мөнхтуяа (Гэрэл эмнэлгийн эмч)

Last Updated: May 3, 2023

Leave a Comment