Tiến sĩ Daniel Neely

Tôi tin chắc rằng Cybersight Consult là công cụ giảng dạy nhãn khoa có giá trị nhất hiện có. Thảo luận về các trường hợp bệnh nhân khó khăn là xương sống của giảng dạy Socrates và nó tạo ra các kỹ năng tư duy phê phán rất quan trọng khi chăm sóc bệnh nhân phức tạp.