Điều khoản &� Điều kiện của Cybersight

1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Cybersight ("Cybersight"). Project Orbis International, Inc. ("Orbis", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") cung cấp các dịch vụ có sẵn trên Cybersight cho bạn theo các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản và Điều kiện").

Các Điều khoản Sử dụng này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Cybersight cũng như bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Cybersight, bao gồm tư vấn Cybersight, AI, các khóa học, thư viện và hội thảo trên web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Cybersight, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, bị ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

2. Thay đổi Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Cybersight sau khi đăng Điều khoản sử dụng sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Chúng tôi có thể, có hoặc không có thông báo trước, chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp bởi các Điều khoản Sử dụng này. Bạn phải tuân thủ ngay lập tức bất kỳ việc chấm dứt hoặc thông báo nào khác, bao gồm, nếu có, bằng cách ngừng tất cả việc sử dụng Cybersight.

3. Truy cập Cybersight và bảo mật tài khoản

Chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi Cybersight theo quyết định riêng của mình.

Để truy cập Cybersight hoặc một số tài nguyên mà nó cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký nhất định hoặc thông tin khác. Điều kiện sử dụng Cybersight của bạn là tất cả thông tin bạn cung cấp trên Cybersight là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp để đăng ký với Cybersight hoặc bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Cybersight, được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi và bạn đồng ý với tất cả các hành động chúng tôi thực hiện liên quan đến thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm y tế

Thông tin và lời khuyên có trong hoặc được cung cấp thông qua Cybersight (bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web, nội dung thư viện, video, Chương trình Tư vấn, hội thảo trên web trực tiếp, thảo luận thời gian thực) không nhằm thay thế các dịch vụ của một chuyên gia y tế được đào tạo hoặc thay thế cho lời khuyên y tế của bác sĩ. Người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trong tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình và đặc biệt là đối với bất kỳ triệu chứng nào có thể cần chẩn đoán hoặc chăm sóc y tế. Orbis không đại diện hoặc bảo đảm đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc cung cấp trong hoặc thông qua Cybersight liên quan đến điều trị, hành động hoặc ứng dụng thuốc. Cả Orbis và bất kỳ Chi nhánh nào của Orbis sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, làm gương hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ đó.

5. Xác nhận

Orbis không xác nhận bất kỳ sản phẩm thương mại cụ thể nào được đề cập trên Cybersight hoặc bất kỳ sản phẩm thương mại nào được liên kết bởi Cybersight.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Cybersight và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh, và thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng) ("Nội dung"), thuộc sở hữu của Orbis, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Hoa Kỳ và quốc tế.

Các Điều khoản Sử dụng này chỉ cho phép bạn sử dụng Cybersight cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sao chép, sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải xuống, cấp phép lại, chuyển nhượng, đảo ngược kỹ thuật, giải mã, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên Cybersight, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Máy tính của bạn có thể tạm thời lưu trữ các bản sao của các tài liệu đó trong RAM ngẫu nhiên khi bạn truy cập và xem các tài liệu đó.
 • Bạn có thể lưu trữ các tệp được trình duyệt Web của bạn tự động lưu vào bộ nhớ cache cho mục đích nâng cao hiển thị.
 • Bạn có thể in hoặc tải xuống một bản sao của một số lượng trang hợp lý, video hoặc nội dung khác từ Cybersight cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn và không để sao chép, xuất bản hoặc phân phối thêm.
 • Nếu chúng tôi cung cấp máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc các ứng dụng khác để tải xuống, bạn có thể tải xuống một bản sao duy nhất vào máy tính hoặc thiết bị di động của mình chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn, miễn là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi cho các ứng dụng đó.

Bạn không được:

 • Sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ trang web này.
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác từ các bản sao tài liệu từ trang web này.

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào bất kỳ phần nào của Cybersight hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào có sẵn thông qua Cybersight.

Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu trên Cybersight ngoài tài liệu được nêu trong phần này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới: [email protected].

Nếu bạn in, sao chép, sửa đổi, tải xuống hoặc sử dụng hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Cybersight vi phạm Điều khoản sử dụng, quyền sử dụng Cybersight của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích trong hoặc đối với Cybersight hoặc bất kỳ nội dung nào trên Cybersight được chuyển giao cho bạn và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được Orbis bảo lưu. Bất kỳ việc sử dụng Cybersight nào không được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản Sử dụng này đều vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

7. Thương hiệu

Tên, logo của Orbis và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu liên quan là nhãn hiệu của Orbis hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của nó. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Orbis. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Cybersight là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

8. Sử dụng bị cấm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Cybersight hoặc nội dung của nó:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và đi từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác).
 • Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho trẻ tiếp xúc với nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác.
 • Để truyền, hoặc mua việc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm bất kỳ "thư rác", "thư dây chuyền" hoặc "thư rác" hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
 • Để mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Orbis, nhân viên Orbis, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail được liên kết với bất kỳ điều nào đã nói ở trên).
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng Cybersight của bất kỳ ai, hoặc theo xác định của Orbis, có thể gây hại cho Orbis hoặc người dùng Cybersight hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • Sử dụng Cybersight theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng Cybersight của bất kỳ bên nào khác, bao gồm khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Cybersight.
 • Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Cybersight cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Cybersight.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Cybersight hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào can thiệp vào hoạt động bình thường của Cybersight.
 • Giới thiệu bất kỳ vi-rút, trojan horse, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Cybersight, máy chủ lưu trữ Cybersight hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Cybersight.
 • Tấn công Cybersight thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 • Nếu không, hãy cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Cybersight.

9. Đóng góp của người dùng

Cybersight có thể chứa biểu mẫu người dùng và các tính năng tương tác khác (gọi chung là "Dịch vụ tương tác") cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền (sau đây gọi là "đăng") nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là "Đóng góp của người dùng") trên hoặc thông qua Cybersight.

Tất cả Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung được quy định dưới đây trong các Điều khoản Sử dụng này.

Bất kỳ Đóng góp Người dùng nào bạn đăng lên Cybersight sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng góp Người dùng nào trên Cybersight, bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và mỗi người được cấp phép, kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ và của chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Bạn tuyên bố hoặc đảm bảo rằng:

 • Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của Người dùng và có quyền cấp giấy phép được cấp ở trên cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và mỗi người được cấp phép, kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ và của chúng tôi.
 • Bạn đã có được sự đồng ý thích hợp và tuân thủ các nghĩa vụ thông báo về quyền riêng tư có liên quan liên quan đến việc thu thập dữ liệu bao gồm Đóng góp của Người dùng.
 • Tất cả Đóng góp Người dùng của bạn làm và sẽ tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ Đóng góp Người dùng nào bạn gửi hoặc đóng góp, và bạn, không phải Orbis, hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, chính xác và phù hợp của nó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp Người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Cybersight đăng tải.

Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Orbis để biết thông tin về cách Orbis xử lý thông tin chúng tôi thu thập.  Nói chung, Orbis sẽ không lưu giữ dữ liệu được gửi đến Cybersight AI trong hơn một (1) năm.

10. Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này ("Tiêu chuẩn Nội dung") áp dụng cho bất kỳ và tất cả Đóng góp của Người dùng và việc sử dụng Dịch vụ Tương tác. Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ toàn bộ tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Đóng góp của Người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, kích động hoặc phản cảm.
 • Quảng bá tài liệu khiêu dâm hoặc khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.
 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Có khả năng đánh lừa bất kỳ người nào.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.
 • Gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng làm phiền, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Liên quan đến các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi bán hàng khác, trao đổi hoặc quảng cáo.
 • Tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu đây không phải là trường hợp.

11. Sự phụ thuộc vào thông tin được đăng tải

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Cybersight chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và được thiết kế để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào vào các tài liệu đó của bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào Cybersight hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

Cybersight có thể bao gồm nội dung do bên thứ ba cung cấp, bao gồm các tài liệu được cung cấp bởi những người dùng khác, người viết blog và người cấp phép bên thứ ba, tổ chức, tổng hợp và / hoặc dịch vụ báo cáo. Tất cả các tuyên bố và / hoặc ý kiến được thể hiện trong các tài liệu này, và tất cả các bài viết và câu trả lời cho các câu hỏi và nội dung khác, ngoài nội dung do Orbis cung cấp, chỉ là ý kiến và trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các tài liệu đó. Những tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến của Orbis. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

12. Các thay đổi đối với Cybersight

Chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên Cybersight theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải đầy đủ hoặc cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên Cybersight đều có thể lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

13. Thông tin về bạn và các lượt truy cập của bạn vào Cybersight

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập trên Cybersight phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Cybersight, bạn đồng ý với tất cả các hành động của chúng tôi đối với thông tin của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật.

14. Liên kết với Cybersight và các tính năng truyền thông xã hội

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Cybersight có thể cung cấp một số tính năng truyền thông xã hội nhất định cho phép bạn:

 • Liên kết từ các trang web của riêng bạn hoặc một số trang web của bên thứ ba nhất định với một số nội dung nhất định trên Cybersight.
 • Gửi e-mail hoặc các thông tin liên lạc khác có nội dung nhất định hoặc liên kết đến một số nội dung nhất định trên Cybersight.
 • Khiến các phần nội dung hạn chế trên Cybersight được hiển thị hoặc dường như được hiển thị trên các trang web của riêng bạn hoặc một số trang web của bên thứ ba nhất định.

Trang web mà bạn đang liên kết hoặc trên đó bạn có thể truy cập một số nội dung nhất định, phải tuân thủ tất cả các khía cạnh của Tiêu chuẩn Nội dung được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này.

Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc chấm dứt mọi hành vi đóng khung hoặc liên kết trái phép ngay lập tức. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng truyền thông xã hội nào và bất kỳ liên kết nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định của chúng tôi.

15. Liên kết từ Cybersight

Nếu Cybersight chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Điều này bao gồm các liên kết có trong quảng cáo, bao gồm quảng cáo biểu ngữ và liên kết được tài trợ. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Cybersight, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

16. Chương trình tư vấn

Nếu bạn là thành viên đã đăng ký của Chương trình Tư vấn Cybersight của chúng tôi đã được cung cấp tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể truy cập và sử dụng phần Tư vấn Bệnh nhân của Cybersight ("Khu vực Thành viên"). Khu vực Thành viên được thiết kế để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng để trao đổi thông tin liên quan đến chẩn đoán và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân có tình trạng y tế liên quan đến thị lực và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn không được cố ý nhập thông tin sai lệch về bất kỳ bệnh nhân nào trong Khu vực Thành viên.

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Cybersight, cho dù thông qua Chương trình Tư vấn Cybersight hay cách khác, chỉ cấu thành giáo dục và tư vấn không chính thức và không nhằm tạo mối quan hệ điều trị giữa Orbis hoặc bất kỳ thành viên tham gia nào và mặt khác là bất kỳ bệnh nhân nào.

Nếu bạn sử dụng Khu vực Thành viên, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả thông tin được nhập dưới tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản, hoặc xóa hoặc chỉnh sửa nội dung được nhập bởi bất kỳ thành viên nào, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn sử dụng Khu vực Thành viên, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân và bí mật nào liên quan đến bất kỳ bệnh nhân nào, bao gồm tên, ngày sinh, hình ảnh, số nhận dạng và lịch sử y tế của bệnh nhân (gọi chung là "Thông tin Cá nhân"). Bằng cách sử dụng Cybersight, bạn đồng ý thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ và ngăn chặn việc tiết lộ trái phép bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn có quyền truy cập như một phần của việc sử dụng Khu vực Thành viên.

17. Từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ internet hoặc Cybersight sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về bảo vệ chống vi-rút và tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và duy trì một phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO GÂY RA BỞI CUỘC TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁN, VI-RÚT HOẶC TÀI LIỆU CÓ HẠI VỀ MẶT CÔNG NGHỆ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM SANG THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN KHÁC CỦA BẠN DO BẠN SỬ DỤNG CYBERSIGHT HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CYBERSIGHT HOẶC DO BẠN TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN ĐÓ, HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI NÓ.

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CYBERSIGHT, NỘI DUNG CỦA CYBERSIGHT VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CYBERSIGHT. CYBERSIGHT, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CYBERSIGHT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CẢ ORBIS VÀ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ORBIS ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐẦY ĐỦ, BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH KHẢ DỤNG CỦA CYBERSIGHT. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CẢ ORBIS VÀ BẤT KỲ AI LIÊN QUAN ĐẾN ORBIS ĐỀU KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG CYBERSIGHT, NỘI DUNG CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CYBERSIGHT SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, RẰNG CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC CYBERSIGHT HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CYBERSIGHT SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.

ORBIS TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

18. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ORBIS, CÁC CHI NHÁNH HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, CÁN BỘ HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CYBERSIGHT, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN CYBERSIGHT HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC NHƯ VẬY HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CYBERSIGHT HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC NHƯ VẬY, BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, ĐAU ĐỚN VÀ ĐAU KHỔ, ĐAU KHỔ VỀ CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẶC KHOẢN TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, MẤT SỬ DỤNG, MẤT UY TÍN, MẤT DỮ LIỆU VÀ CHO DÙ DO SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HAY CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI CÓ THỂ THẤY TRƯỚC.

NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

19. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Orbis, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của Orbis, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, đại lý, nhà cung cấp, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Cybersight, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đóng góp Người dùng của bạn, bất kỳ việc sử dụng nội dung, dịch vụ và sản phẩm nào của Cybersight ngoài sự cho phép rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Cybersight.  Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Orbis vô hại đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm phí luật sư hợp lý và giải ngân, do bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba do bạn sử dụng Cybersight hoặc Nội dung của nó, bao gồm bất kỳ khiếu nại nào do chẩn đoán và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân thông qua Khu vực thành viên của Cybersight. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bạn sử dụng robot phần mềm, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập thông tin hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự hoặc bất kỳ hành động nào khác mà bạn thực hiện gây gánh nặng hoặc tải trọng không hợp lý cho cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

20. Luật điều chỉnh và quyền tài phán; Trọng tài

Tất cả các vấn đề liên quan đến Cybersight và các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ đó hoặc liên quan đến nó (trong mỗi trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật nội bộ của Tiểu bang New York mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào của quy định hoặc quy tắc pháp luật (cho dù là của Bang New York hay bất kỳ khu vực tài phán nào khác).

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng hoặc Cybersight này sẽ chỉ được tiến hành tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Tiểu bang New York trong từng trường hợp nằm trong Quận New York. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực hiện quyền tài phán đối với bạn bởi các tòa án đó và địa điểm tại các tòa án đó.

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan theo bất kỳ cách nào đến chuyến thăm của bạn đến Cybersight sẽ được đệ trình lên trọng tài bí mật ở New York, ngoại trừ, trong phạm vi bạn đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể tìm kiếm lệnh cấm hoặc biện pháp khắc phục thích hợp khác ở New York và bạn đồng ý với thẩm quyền và địa điểm duy nhất tại các tòa án đó. Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo các quy tắc sau đó thịnh hành của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Phán quyết của trọng tài sẽ có tính ràng buộc và có thể được đưa ra như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, không có trọng tài nào theo Thỏa thuận này sẽ được kết hợp với trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tuân theo Thỏa thuận này, cho dù thông qua thủ tục trọng tài tập thể hay cách khác.

21. Giới hạn về thời gian nộp đơn khiếu nại

BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC KHIẾU NẠI NÀO BẠN CÓ THỂ CÓ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRANG WEB PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG TÍCH LŨY, NẾU KHÔNG, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC KHIẾU NẠI ĐÓ SẼ BỊ CẤM VĨNH VIỄN.

22. Miễn trừ và hiệu lực từng phần

Không có sự từ bỏ nào của Orbis đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của Orbis trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này bị tòa án hoặc tòa án khác có thẩm quyền cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

23. Vô hiệu khi bị cấm

Mặc dù Cybersight có thể truy cập được trên toàn thế giới, nhưng không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thảo luận, tham chiếu, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc trên Cybersight đều có sẵn cho tất cả mọi người hoặc ở tất cả các vị trí địa lý, hoặc thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ. Orbis có quyền giới hạn, theo quyết định riêng của mình, việc cung cấp và số lượng của bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ người hoặc khu vực địa lý nào. Bất kỳ đề nghị nào cho bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên Trang web đều vô hiệu khi bị cấm. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn làm như vậy theo sáng kiến của riêng bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

24. Toàn bộ thỏa thuận

Bạn thừa nhận và đồng ý Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Orbis liên quan đến việc bạn sử dụng Cybersight và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây và đương thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, liên quan đến Cybersight.

Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, quan hệ đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác giữa chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Cybersight không phải là đối tác kinh doanh, theo định nghĩa của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế Hoa Kỳ năm 1996 (HIPAA) và bất kỳ quy định liên quan nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Cybersight không tuân thủ HIPAA hoặc bất kỳ luật hoặc quy định tương tự nào của bất kỳ quốc gia nào và Orbis sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ sự tuân thủ nào như vậy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Tất cả các thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền, cũng như tất cả các phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến Cybersight phải được chuyển đến: [email protected].